Blog Page

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva


Mogućnosti

 

 • Knjiženje dokumenata osnovnih sredstava
 • Knjiženje dokumenata poreske evidencije osnovnih sredstava
 • Automatska amortizacija (računovodstvena i poreska)
 • Automatsko formiranje naloga nabavke za poresku evidenciju iz računovodstvenih naloga za nabavku

Evidencije

 

 • Osnovna sredstva
 • Inventarna mesta
 • Amortizacione grupe
 • Pooreske amortiyacione grupe
 • Prosečne zarade za poresku klasifikaciju
 • Mesta smeštaja sredstva
 • Upotrebne grupe sredstva
 • Vrste dokumenata (naloga) za knjiženje osnovnih sredstava
 • Analitički kontni okvir

Finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvoAplikacija za vođenje glavne knjige i finansijskih subanalitika.


Mogućnosti

 

 • Knjiženje naloga finansijskog knjigovodstva
 • Povezivanje stavki (na tri načina)
 • Izveštaji o kontima, subanalitikama, troškovnim mestima, povezivanja stavki…
 • Prekontiranje
 • Preknjižavanje
 • Automatsko zatvaranje sintetike
 • Automatski prenos evidencija u narednu poslovnu godinu
 • Automatski prenos početnog stanaj

Evidencije

 

 • Kontni okvir (sintetički i analitički)
 • Poslovni partneri
 • Troškovna mesta
 • Zaposleni radnici
 • Fizička lica
 • Vrste naloga glavne knjige
 • Strane valute

Proizvodnja

Proizvodnja


Mogućnosti

 

 • Knjiženje dokumenata materijala
 • Formiranje radnih naloga (ručno i automatsko)
 • Kalkulacije cene koštanaj materijala (dinarska i devizna)
 • Prešifriranje
 • Popisi
 • Izveštaji o prometu materijala (po magacinima, kontima, troškovnim mestima, nosiocima troškova i radnim nalozima)
 • Izveštaji o stanju materijala
 • Prenos početnog stanja u narednu poslovnu godinu
 • Prenos evidencija u narednu poslovnu godinu

Evidencije

 

 • Analitički kontni okvir
 • Poslovni partneri
 • Troškovna mesta
 • Materijali
 • Gotovi proizvodi
 • Tehnološki normativi
 • Magacini
 • Vrste dokumenata materijalnog knjigovodstva
 • Usluge i troškovi
 • Vrste radnih naloga
 • Strane valute

 

 


Robno knjigovodstvo sa fakturisanjem

Robno knjigovodstvo sa fakturisanjem robe i usluga

Mogućnosti

 

 • Knjiženje dokumenata robnog knjigovodstva
 • Nivelacije
 • Korekcija prodajnih cena
 • Kalkulacija cene koštanja robe (dinarska i devizna)
 • Automatsko međuskladištenje
 • Automatski prenos u maloprodaju
 • Uprosečavanje nabvnih cena
 • Fakturisanje roba i usluga
 • Profakture
 • Ponude
 • Avansni računi
 • Knjižna odobrenja
 • Održavanje cenovnika
 • Poslovi popisa
 • Prešifriranje
 • Izveštaji o prometu robe (po magacinima i kontima, robnim grupama)
 • KEPU
 • Specifikacije po vrstama robnih dokumenata
 • Specifikacije prodaje
 • Prenos početnog stanja u narednu poslovnu godinu

Evidencije

 

 • Robe
 • Grupe roba
 • Poreske tarife
 • Kretanje poreskih tarifa po datumima
 • Poreski režimi
 • Poreske stope
 • Konta robe
 • Poslovni partneri
 • Filijale poslovnih partnera
 • Načini plaćanja
 • Robni magacini
 • Vrste dokumenata robnog knjigovodstva
 • Usluge i troškovi
 • Vrste radnih naloga
 • Strane valute

Maloprodaja

Maloprodaja

Aplikacija za kompletno poslovanje i vođenje maloprodajnih objekata.


Mogućnosti


 • Knjiženje dokumenata maloprodaje
 • Štampa trgovačke knjige
 • Štampa prometa i stanja robe u objektima maloprodaje
 • Štampa popisnih lista

Evidencije


 • Maloprodajni obekti
 • Robe
 • Grupe roba
 • Poreske tarife
 • Kretanje poreskih tarifa po datumima
 • Poreski režimi
 • Poreske stope
 • Konta robe
 • Poslovni partneri
 • Vrste dokumenata maloprodaje


Obračun zarada

Obračun zarada


Mogućnosti

 

 • Unos obračuna
 • Unos primanja za obračun
 • Unos obustava po radnicima
 • Obračun zarade
 • Štampa platnih lista, isplatnih listića, spiskova za banke, spiskova obustava za kreditore, rekapitulacija i specifikacija za poreze i doprinose, OPJ obrasca
 • Kartoni radnika
 • Spiskovi za prijavu (M4)

Evidencije

 

 • Zaposleni radnici
 • Radne jedinice (mesta troška)
 • Radna mesta (sistematizacija)
 • Opštine
 • Mesne zajednice
 • Kvalifikacije
 • Grupe radnika
 • Vrste dadžbina
 • Dadžbine po opštinama
 • Vrste primanja
 • Vrste obustava
 • Poslovni partneri